ARQUITECTES

ARQUITECTES

Si necessites director d'execució d'obres per als teus projectes o si necessites col·laboració en qualsevol servei tècnic. No dubtis a contactar amb nosaltres.

DEMANA PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

Estarem encantats de donar una solució a les teves necessitats

Treballs d’edificació i urbanització

 

- Treballs d’edificació

Projecte tècnic

Direcció de l’obra

Direcció d’execució de l’obra

Direcció d’obres menors i documentació tècnica

Treballs complementaris

- Treballs de desconstrucció d’edificacions (enderrocs)

Redacció del projecte

Direcció facultativa de les obres de desconstrucció

Permanència en treballs de desconstrucció

- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició

- Treballs de decoració

- Projecte parcial de càlcul d’estructures

- Treballs de conservació i manteniment d’edificis existents

- Treballs d’autorització d’activitats amb incidència ambiental

- Redacció del pla d'emergència

- Projecte d’instal•lació de grua

- Treballs per a la instal•lació de la bastida: Pla de muntatge

- Treballs per a construccions efímeres

- Llibre de l'edifici

- Treballs d’urbanització

Projectes d’obres d’urbanització

Direcció facultativa de les obres

Treballs complementaris

- Treballs de parcel•lacions

Redacció de la documentació de la parcel•lació

Replanteig

-Treballs de reparcel•lacions

 

Treballs de seguretat

 

- Treballs de seguretat

- Estudi de seguretat i salut (ESS)

- Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS)

- Coordinació de la seguretat en la fase de projecte

- Coordinació de la seguretat en la fase d’execució de l’obra

 

Gestió

 

- Gestió del projecte (Project Management)

Gestió del projecte

Plantejament del projecte

Auditoria del projecte

Control econòmic de l’obra

Petició i comparació d’ofertes i contractació d'oficis

- Gestió de la construcció (Construction Management)

 

Altres treballs

 

- Aixecaments planimètrics

Amidament de terrenys

Amidament de solars

Amidament d’edificis

- Amidaments i valoració d’obra executada

- Amidaments i pressupostos d’obra d’edificació sobre plànol

- Amidaments i pressupostos d’obra d’urbanització sobre plànol

- Memòria valorada

- Particions i replanteigs en terrenys, solars i edificis

- Reconeixements de terrenys i construccions

- Examen de documents i diligències

- Informes

- Dictàmens

- Certificats

- Informes Pre-ITE

- ITE- Inspecció Tècnica d'Edificis

- Treballs de diagnosi prèvia a l’execució d’obres de reforç

- Test de l’edifici (TEDI)

Treballs de prediagnosi de l’estat de les façanes

- Treballs de prediagnosi de l’estat d'altres elements

- Actuacions pericials o arbitrals

- Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats

- Valoració d’un terreny, edifici o solar

- Inspecció i comprovació de les instal•lacions

 

Tramitació administrativa

 

- Tramitació d’expedients d’habitatges de protecció oficial (HPO)

Qualificació provisional

Qualificació definitiva

- Tramitació de llicència d'obres

- Tramitació de comptadors provisionals d’obra

- Tramitació de l'alta de l’IBI

- Tramitació de la llicència de 1a ocupació

- Tramitació de comptadors comunitaris

- Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació

- Tramitació de la cèdula d'habitabilitat d’habitatge usat

- Altres tràmits davant de l’Administració

 

Disseny

 

- Projectes de disseny 3D

Assessorament

Renderitzats

 

@

Tlf. 645 347 025 647 242 155

info@vazquezibenages.es

Vázquez i Benages - @ St Cugat Business Park

 

Avda. Vía Augusta 15 - 25, 2ª planta B1 Despacho Nº 3

 

08174 - Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Vázquez i Benages - Copyright ©